Online hukuk yayıncılığı deneyimini keşfetmeye hazır mısın?

e-uyar, içeriğindeki kitap, makale, hukuki mütalâalar ile sürekli güncellenen
emsal içtihatlara erişim sağlayan bir internet sitesidir. Türkiye’de ilk defa, kapsamlı hukuk kitapları sürekli güncellenerek internet sitemizde hukukçulara sunulmuştur.
İnternet sitemiz, açıklamalar, içtihat derlemeleri, bilgi notları, dilekçe örnekleri vb. bölümleriyle
hukukçulara yardımcı kaynak olarak yol gösterir ve on binlerce sayfa dokümanın her an yanınızda o lmasını sağlar.
İnternet sitemiz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.
Akıllı tasarımı, internet erişimin olduğu tüm platformlarda e-uyara erişmenizi sağlar.
Böylece, cep telefonunuzda, tabletinizde, masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızda içeriklere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
Gelişmiş arama seçenekleri ile güncel bilgiye hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.
İçerik akışı ile öne çıkan güncel içtihat, makale vb. bölümler ilginize sunulmuştur.
İçtihat değişiklikleri, yeni makale ve içerikleri e-uyar bilgi paylaşım servisi aracılığı ile e-posta adresinize gönderilir.
İnternet sitemizin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.
Site kullanımı ve üyelik seçenekleri hakkında bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
e-posta: info@e-uyar.com - Tel: 0(232) 425 21 03
e-uyar'ı ayrıntılı incelemek için ücretsiz deneme üyeliği alabilirsiniz.
Deneme üyeliği formunu doldurun ve e-posta adresine gönderilen aktivasyon linkine tıklayın.
Artık siz de e-uyar online hukuk yayıncılığı deneyimini yaşayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için bize ulaşın : e-posta: info@e-uyar.com - Tel: 0(232) 425 21 03

Kitaplar

Alternate Text
YENİ KONKORDATO HUKUKUMUZUN TEMEL İLKELERİ

Eserde, 2003 yılından beri uygulanmakta olan ‘iflâsın ertelenmesi’ kurumunun kaldırılması ile ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla 7101 ve 7155 sayılı kanunlarla İİK’nda yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenen konkordato kurumu ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Aynı zamanda 87 soru ve cevap bölümünün yer aldığı bu eserin online baskısında, önceki konkordato hükümleri ve açıklamalarına da karşılaştırmalı olarak erişebilirsiniz. Ayrıca önceki dönemde verilmiş bir kısmı bugün için de geçerliliğini koruyan içtihatlar ile yeni konkordato kurumuna ilişkin yerel mahkeme ve yüksek mahkeme kararlarına da online baskıda erişebilirsiniz.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

Eserde, İİK. 277-284. (ve 6183 s. K. 24-31.) maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan "Tasarrufun İptali Davaları" konusu; ‘İptal Davasının Hukuki Niteliği ve Amacı’, ‘İptal Davasının Konusu’, ‘İptale Tâbi Tasarruflar’ ve ‘Yargılama’ bölümleri altına incelenmiştir. Önceki baskıların tükenmesi üzerine -genişletilerek- yeniden hazırlanan bu eserde, günümüzde oldukça yaygın olan bu dava türü, bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKİ MÜTALÂALAR

Eserde, Av. Talih Uyar tarafından, çoğunluğu, icra ve iflâs hukukuna yönelik “uzman görüşü” niteliğinde yazılmış olan 84 adet hukuki mütalâaya yer verilmiştir.

Okurlarımız, bu eserde yer verilen içtihatları ve yeni uzman görüşlerini e-uyar'da inceleyebilir.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU MİRAS HUKUKU

Türk Medeni Kanunu'nun “Miras Hukuku” kitabını oluşturan 495 ila 682. maddeleri; "Mirasçılar" Kısmı (TMK. mad. 495-574); "Mirasın Geçmesi" Kısmı (TMK. mad. 575-682) ve ilgili bölümler altında incelenmiştir. Serinin devamı olan “Eşya Hukuku” kitabı da basılmıştır.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU AİLE HUKUKU

Türk Medeni Kanunu'nun “Aile Hukuku” kitabını oluşturan 118 ila 494. maddeleri; “Evlilik Hukuku” Kısmı (TMK. mad. 118-281); “Hısımlık” Kısmı (TMK. mad. 282-395) ve “Vesayaet” Kısmı (TMK. mad. 396-494) bölümleri altında incelenmiştir.

Okurlarımız, bu eserde yer verilen içtihatları e-uyar'da yeni emsallerle birlikte inceleyeblir.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU KİŞİLER HUKUKU

 

Türk Medeni Kanunu'nun “Kişiler Hukuku” kitabını oluşturan 8 ila 117. maddeleri; “Gerçek Kişiler” Kısmı (TMK. mad. 8-46) ve “Tüzel Kişiler” Kısmı (TMK. mad 47-117) olmak üzere iki kısım ve ilgili bölüm başlıkları altında incelenmiştir.

Okurlarımız, bu eserde yer verilen içtihatları e-uyar'da yeni emsallerle birlikte inceleyeblir.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

 

Eserde, Türk Medeni Kanunu’nun “Başlangıç Hükümleri”ni oluşturan 1 ila 7. maddeleri incelenmiştir. Başlangıç hükümlerinde Türk Medeni Kanunu'nun temelini oluşturan "dürüst davranma", "ispat yükü" gibi genel hükümler yer almaktadır.

Okurlarımız, eserde yer verilen içtihatları e-uyar'da yeni emsallerle birlikte inceleyeblir.

Alternate Text
İCRA HUKUKUNDA HACİZ

Eserde; “Haciz Türleri”, “Haciz İşleminin Yapılması”, “Haczin Konusu”, “Şirket Hisselerinin Haczi”, “Haczedilemeyen Mal ve Haklar”, “İhtiyati Haciz”, “Hacze İştirak” konuları, bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Eserde atıf yapılan ve özetlerine yer verilen içtihatların tam metninine ulaşmak isteyen okurlarımız e-uyar'dan yararlanabilir.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS HUKUKU REHBERİ (AÇIKLAMALI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ)

 

İİK uyarınca, icra dairelerine, icra hukuk/ceza mahkemelerine, genel mahkemelere ve C. Savcılıklarına yazılması gereken dilekçe örnekleri, bu eserde -ilgili İİK’nun madde sırasına göre- “Açıklamalı” olarak sunulmuştur.

Okurlarımız, eserde, yer verilen tüm dilekçe örneklerine e-uyar'dan ulaşabilir ve bunları indirebilir.

Alternate Text
OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT VE GERİ ALMA (İSTİRDAT) DAVALARI

 

Olumsuz tespit ve geri alma davalarının, “niteliği”, “çeşitleri”, “konusu”, “sonuçları” ve “yargılama usulü" bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Eserde atıf yapılan ve özetlerine yer verilen içtihatların tam metninine ulaşmak isteyen okurlarımız e-uyar'dan yararlanabilir.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS KANUNU ŞERHİ

Eser, İİK’nda değişiklik yapan 6253 ve 6103 s. Kanunlar ile 6100 s. HMK, 6098 s. TBK ve 6102 s. TTK göz önünde tutularak hazırlanmıştır. 13 ciltlik İİK Şerhi'nde yer alan açıklama ve içtihatlardan da yararlanılarak hazırlanan bu kitap, güncel içtihat ve tartışmalara yer verilerek zenginleştirilmiştir.

Eserde atıf yapılan ve özetlerine yer verilen içtihatların tam metninine ulaşmak isteyen okurlarımız e-uyar'dan yararlanabilir.

1 gün önce

11.HD.İçtihadı paylaşıldı

Banka teminat mektuplarının iadesi istemi- Vergi dairesinin muhatap olması-Muhatabın hasım gösterilmesi-
Banka teminat mektuplarının iadesine yönelik davalarda yalnızca lehdarın hasım gösterilmesi yeterli olmayıp, teminat mektubunu elinde bulunduran muhatabın da hasım olarak gösterilmesi gerektiği- Banka teminat mektupları ile asıl sözleşme kapsamında s...
2 gün önce

12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

İİK. 89/4'e göre tazminat davası- Zamanaşımı- Islah- Nispi harcın yatırılma zamanı-
89/1 haciz ihbarnamesine yönelik itiraz üzerine tazminat davası açan davacı, "davanın 2 yıllık hak düşürücü sürede ıslah edildiği" beyan etmişse de; aynı süre içerisinde ıslah ettiği şekli ile tazminata ilişkin nispi harcın anılan 2 yıllık hak düşürü...
3 gün önce

6. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

İstinaf başvurusunun esastan reddi halinde alınması gererken karar ve ilam harcı
Bölge Adliye Mahkemesinde, istinaf başvurusunun esastan reddinde, işin esası hakkında yeni bir karar verilmediği- İlk derece mahkemesi kararı kaldırılarak esas hakkında karar verilmedikçe Bölge Adliye Mahkemelerinde "nispi" değil "maktu" karar ve ila...
4 gün önce

12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Üst sınır (limit) ipoteği- İİK 134/5 maddesinden kaynaklı nemalar-
Üst sınır (limit) ipoteğinde, borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan, taşınmazın ne miktar için teminat teşkil edeceğinin ipotek akit tablosundaki limitle sınırlandırılmış olduğu- Bu durumda alacaklıya limit miktarı kadar ödeme yapılabilecek ols...
4 gün önce

Yönetmelik paylaşıldı

Mal, Hak Veya Alacağın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik
22 Ocak 2022 T. ve 31727 sayılı Resmî Gazete
7 gün önce

12.HD. İçtihadı paylaşıldı

Pandemi- 7226 s. K. ile getirilen durma süreleri- Kıymet takdirine ilişkin 2 yıllık süre- İhalenin feshi-
Kıymet takdirine ilişkin iki yıllık sürenin kamu düzenine ilişkin olduğundan re'sen gözetilmesi gerektiği ve bu sürenin, taraflar yönünden getirilen bir itiraz yada hak düşürücü süre niteliğinde olmadığı, taşınmazın değerinde oluşacak muhtemel değişi...
8 gün önce

11.HD. İçtihadı paylaşıldı

Gemi adamı- Davacıların murisinin kalp krizi geçirmesi- İş kazası- İşyerinin yabancı bayraklı gemi olması- Uygulanacak hukuk-
İş kazasında ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma sebebiyle tazminat istemine ilişkin davada hangi hukuk kurallarının uygulanması gerektiği-
9 gün önce

4. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Birden fazla davalı için bedele dönüşen tasarrufun iptali davası- Davalıların sorumlu olacağı bedeller-
Tasarrufun iptali davasının bedele dönüşmesi halinde, üçüncü kişinin sorumlu olduğu miktarın, takip konusu alacak ve ferileri ile sınırlı olarak, elden çıkarılan malın o tarihteki gerçek değeri olduğu- Hem üçüncü kişi, hem de dördüncü kişi yönünden b...
10 gün önce

HGK İçtihadı paylaşıldı

Şirketin ihyasına ilişkin karar- Ek tasfiye- Tasfiye memuru atanması-
Şirketin ihyasına ilişkin kararın TTK. m. 547 kapsamında "ek tasfiye" niteliğinde olup olmadığı, ihyasına karar verilen şirkete TTK. m 547/2 kapsamında tasfiye memurunun atanıp tescil ve ilanına karar verilmesinin gerekip gerekmediği-
10 gün önce

Makale Duyurusu paylaşıldı

Av. Talih Uyar'ın Son İİK Değişikliklerine Göre Hazırlamış Olduğu Makale
24/11/2021 TARİHLİ ve 7343 SAYILI ‘‘İCRA ve İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’’UN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Öne çıkan tüm içerikler