Online hukuk yayıncılığı deneyimini keşfetmeye hazır mısın?

e-uyar, içeriğindeki kitap, makale, hukuki mütalâalar ile sürekli güncellenen
emsal içtihatlara erişim sağlayan bir internet sitesidir. Türkiye’de ilk defa, kapsamlı hukuk kitapları sürekli güncellenerek internet sitemizde hukukçulara sunulmuştur.
İnternet sitemiz, açıklamalar, içtihat derlemeleri, bilgi notları, dilekçe örnekleri vb. bölümleriyle
hukukçulara yardımcı kaynak olarak yol gösterir ve on binlerce sayfa dokümanın her an yanınızda o lmasını sağlar.
İnternet sitemiz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.
Akıllı tasarımı, internet erişimin olduğu tüm platformlarda e-uyara erişmenizi sağlar.
Böylece, cep telefonunuzda, tabletinizde, masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızda içeriklere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
Gelişmiş arama seçenekleri ile güncel bilgiye hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.
İçerik akışı ile öne çıkan güncel içtihat, makale vb. bölümler ilginize sunulmuştur.
İçtihat değişiklikleri, yeni makale ve içerikleri e-uyar bilgi paylaşım servisi aracılığı ile e-posta adresinize gönderilir.
İnternet sitemizin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.
Site kullanımı ve üyelik seçenekleri hakkında bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
e-posta: info@e-uyar.com - Tel: 0(232) 425 21 03
e-uyar'ı ayrıntılı incelemek için ücretsiz deneme üyeliği alabilirsiniz.
Deneme üyeliği formunu doldurun ve e-posta adresine gönderilen aktivasyon linkine tıklayın.
Artık siz de e-uyar online hukuk yayıncılığı deneyimini yaşayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için bize ulaşın : e-posta: info@e-uyar.com - Tel: 0(232) 425 21 03

Kitaplar

Alternate Text
YENİ KONKORDATO HUKUKUMUZUN TEMEL İLKELERİ

Eserde, 2003 yılından beri uygulanmakta olan ‘iflâsın ertelenmesi’ kurumunun kaldırılması ile ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla 7101 ve 7155 sayılı kanunlarla İİK’nda yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenen konkordato kurumu ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Aynı zamanda 87 soru ve cevap bölümünün yer aldığı bu eserin online baskısında, önceki konkordato hükümleri ve açıklamalarına da karşılaştırmalı olarak erişebilirsiniz. Ayrıca önceki dönemde verilmiş bir kısmı bugün için de geçerliliğini koruyan içtihatlar ile yeni konkordato kurumuna ilişkin yerel mahkeme ve yüksek mahkeme kararlarına da online baskıda erişebilirsiniz.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

Eserde, İİK. 277-284. (ve 6183 s. K. 24-31.) maddeleri arasında düzenlenmiş bulunan "Tasarrufun İptali Davaları" konusu; ‘İptal Davasının Hukuki Niteliği ve Amacı’, ‘İptal Davasının Konusu’, ‘İptale Tâbi Tasarruflar’ ve ‘Yargılama’ bölümleri altına incelenmiştir. Önceki baskıların tükenmesi üzerine -genişletilerek- yeniden hazırlanan bu eserde, günümüzde oldukça yaygın olan bu dava türü, bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKİ MÜTALÂALAR

Eserde, Av. Talih Uyar tarafından, çoğunluğu, icra ve iflâs hukukuna yönelik “uzman görüşü” niteliğinde yazılmış olan 109 adet hukuki mütalâaya yer verilmiştir.

Okurlarımız, bu eserde yer verilen içtihatları ve yeni uzman görüşlerini e-uyar'da inceleyeblir

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU MİRAS HUKUKU

Türk Medeni Kanunu'nun “Miras Hukuku” kitabını oluşturan 495 ila 682. maddeleri; "Mirasçılar" Kısmı (TMK. mad. 495-574); "Mirasın Geçmesi" Kısmı (TMK. mad. 575-682) ve ilgili bölümler altında incelenmiştir. Serinin devamı olan “Eşya Hukuku” kitabı da basılmıştır.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU AİLE HUKUKU

Türk Medeni Kanunu'nun “Aile Hukuku” kitabını oluşturan 118 ila 494. maddeleri; “Evlilik Hukuku” Kısmı (TMK. mad. 118-281); “Hısımlık” Kısmı (TMK. mad. 282-395) ve “Vesayaet” Kısmı (TMK. mad. 396-494) bölümleri altında incelenmiştir.

Okurlarımız, bu eserde yer verilen içtihatları e-uyar'da yeni emsallerle birlikte inceleyeblir.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU KİŞİLER HUKUKU

 

Türk Medeni Kanunu'nun “Kişiler Hukuku” kitabını oluşturan 8 ila 117. maddeleri; “Gerçek Kişiler” Kısmı (TMK. mad. 8-46) ve “Tüzel Kişiler” Kısmı (TMK. mad 47-117) olmak üzere iki kısım ve ilgili bölüm başlıkları altında incelenmiştir.

Okurlarımız, bu eserde yer verilen içtihatları e-uyar'da yeni emsallerle birlikte inceleyeblir.

Alternate Text
TÜRK MEDENİ KANUNU BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

 

Eserde, Türk Medeni Kanunu’nun “Başlangıç Hükümleri”ni oluşturan 1 ila 7. maddeleri incelenmiştir. Başlangıç hükümlerinde Türk Medeni Kanunu'nun temelini oluşturan "dürüst davranma", "ispat yükü" gibi genel hükümler yer almaktadır.

Okurlarımız, eserde yer verilen içtihatları e-uyar'da yeni emsallerle birlikte inceleyeblir.

Alternate Text
İCRA HUKUKUNDA HACİZ

Eserde; “Haciz Türleri”, “Haciz İşleminin Yapılması”, “Haczin Konusu”, “Şirket Hisselerinin Haczi”, “Haczedilemeyen Mal ve Haklar”, “İhtiyati Haciz”, “Hacze İştirak” konuları, bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Eserde atıf yapılan ve özetlerine yer verilen içtihatların tam metninine ulaşmak isteyen okurlarımız e-uyar'dan yararlanabilir.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS HUKUKU REHBERİ (AÇIKLAMALI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ)

 

İİK uyarınca, icra dairelerine, icra hukuk/ceza mahkemelerine, genel mahkemelere ve C. Savcılıklarına yazılması gereken dilekçe örnekleri, bu eserde -ilgili İİK’nun madde sırasına göre- “Açıklamalı” olarak sunulmuştur.

Okurlarımız, eserde, yer verilen tüm dilekçe örneklerine e-uyar'dan ulaşabilir ve bunları indirebilir.

Alternate Text
OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT VE GERİ ALMA (İSTİRDAT) DAVALARI

 

Olumsuz tespit ve geri alma davalarının, “niteliği”, “çeşitleri”, “konusu”, “sonuçları” ve “yargılama usulü" bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşlere atıf yapılarak ve içtihat özetlerine yer verilerek ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

Eserde atıf yapılan ve özetlerine yer verilen içtihatların tam metninine ulaşmak isteyen okurlarımız e-uyar'dan yararlanabilir.

Alternate Text
İCRA VE İFLÂS KANUNU ŞERHİ

Eser, İİK’nda değişiklik yapan 6253 ve 6103 s. Kanunlar ile 6100 s. HMK, 6098 s. TBK ve 6102 s. TTK göz önünde tutularak hazırlanmıştır. 13 ciltlik İİK Şerhi'nde yer alan açıklama ve içtihatlardan da yararlanılarak hazırlanan bu kitap, güncel içtihat ve tartışmalara yer verilerek zenginleştirilmiştir.

Eserde atıf yapılan ve özetlerine yer verilen içtihatların tam metninine ulaşmak isteyen okurlarımız e-uyar'dan yararlanabilir.

5 saat önce

17. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Tasarrufun iptali davası- Borçlunun muvazaayı kabul beyanı- Satıştan bir dakika önce borçlunun şirketine gönderilen para- Vekalet ücreti-
Borçlunun muvazaayı kabul beyanının tek başına tasarrufun iptali davasının kabulü için yeterli olmadığı- Satıştan bir dakika önce borçlunun şirketine gönderilen paranın, borçlu ile bir başka ilişkisi olduğu ispat edilmeyen üçüncü kişi için, taşınmaz ...
1 gün önce

14. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Tarım arazisi- Fiili taksim- Önalım hakkı-
Tarım arazilerinde fiili taksim olgusu, önalım hakkına engel teşkil eder mi?
2 gün önce

3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Bölge Adliye Mahkemesi kararlarında yer alması gereken hususlar-
Bölge adliye mahkemesince, esas hakkında taleplerin her biri hakkında tek tek hüküm kurulması gerekirken, ilk derece mahkemesi kararına gönderme yapılmak suretiyle ilk derece mahkeme kararının diğer kısımlarına aynen geçerlilik tanıyacak ve kararın i...
4 gün önce

17. HD. İçtihat paylaşıldı

Tasarrufun iptali davası- Hukuki yarar
Tasarruf kavramı borçlunun malvarlığını azaltıcı nitelikte hukuki işlemleri ve hukuki fiillerini de içerdiğinden davalılar arasındaki senet düzenleme fiilinin tasarruf kavramı içinde olduğu; davacının bu tasarrufu iptal ettirmekte hukuki yararının bu...
6 gün önce

3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Noterin kusursuz sorumluluğuna ilişkin tazminat davası-
Dava dışı üçüncü kişinin kimlik bilgileri kullanılarak sahte kimlik düzenlendiği, bahse konu sahte kimlik esas alınarak araç satışının gerçekleştirildiği, noter işlemi sırasında kullanılan sahte nüfus cüzdan suretinin aslı temin edilemediğinden, saht...
7 gün önce

HGK İÇTİHAT paylaşıldı

İtirazın iptali- Asıl alacağın likit olması- Faiz alacağının likit olması- İcra inkâr tazminatı-
Dava konusu asıl alacak miktarı likit ve belirli olmasına rağmen, faturalarda belirtilen faiz oranları ile takip talebinde yer alan faiz oranlarının farklı olması halinde, işlemiş faiz alacağının likit olduğundan söz edilemeyeceği ve bu durumda icra ...
8 gün önce

3. HD İÇTİHAT paylaşıldı

Tüketim Bedeli- KDV- Rücu
Elektriği fiilen kullanan kişilerin, abone ile birlikte tüketim bedelinden sorumlu olduğu- Abone davacının fiili kullanıcı davalılara şirkete yaptığı elektrik borcu ödemesine ilişkin rücu hakkı bulunduğu- Bedeli zamanında ödemeyerek artmasında kendi ...
9 gün önce

3. HD İÇTİHAT paylaşıldı

Dava Şartı- Derdestlik- Dava Şartı Eksikliğinin Tamamlanması- Usul Ekonomisi-
"Aynı davanın, daha önceden açılmış ve halen görülmekte olmaması" şeklindeki dava şartının, re'sen gözetileceği- Derdestliğin olması için aynı davanın iki kez açılması gerektiği- Davanın açıldığı sırada görülmekte olan önceki dava henüz sonuçlanmamış...
10 gün önce

3. HD İÇTİHAT paylaşıldı

Bozmaya Uyma- Usuli Kazanılmış Hak- Bilirkişi
Bozmaya uyulduktan sonra buna aykırı karar verilemeyeceği, kamu düzeni ile ilgili “usuli kazanılmış hak” ilkesine Yargıtayın kendiliğinden dikkate alacağı ve hakimin değişmesinin de açıklanan bu hukuki ilkeye etki yapamayacağı- Davanın kısmen kabulü ...
10 gün önce

2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı

Nafaka ödemesindeki açıklama- Dava tarihinden sonraki davranış- Kusur-
Nafaka ödemesine açıklama olarak "haram olsun" şeklinde not yazılması, dava tarihinden sonra olduğundan, bu davranışın, tarafa kusur olarak yüklenemeyeceği- Bölge adliye mahkemesi kararının gerekçesinde erkeğin istinaf talebinin kusur belirlemesine ...

Öne çıkan tüm içerikler