YENİ KONKORDATO HUKUKUMUZUN TEMEL İLKELERİ

Av. Talih Uyar

Mart 2019

Güncellenmiş 2. Baskı

Tek Cilt, XI + 427 sayfa

İİK. 285-309/ü

1. Baskı: Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri - Ekim 2018

Eserde, 2003 yılından beri uygulanmakta olan ‘iflâsın ertelenmesi’ kurumunun kaldırılması ile ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla 7101 ve 7155 sayılı kanunlarla İİK’nda yapılan değişikliklerle yeniden düzenlenen konkordato kurumu ayrıntılı biçimde incelenmiştir Kitap baskısında, ‘konkordato’ konusu oldukça -«‘87 Soru’da Konkordato» (Birinci Bölüm), «Konkordato Süreci» (İkinci Bölüm), «Konkordato İle İlgili Süreler» (Üçüncü Bölüm), «7101 sayılı ve 28.02.2018 tarihli ‘İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un ‘Konkordato’ya İlişkin Hükümleri» (Dördüncü Bölüm), «İflâstan Sonra Konkordato» (Beşinci Bölüm), «Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato» (Altıncı Bölüm), «Yönetmelikler» (Yedinci Bölüm), «Âdi Konkordato Talebine İlişkin Dilekçe Örneği» (Sekizinci Bölüm), «7155 sayılı ve 06.12.2018 tarihli ‘Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’un Konkordatoya İlişkin Hükümleri» (Dokuzuncu Bölüm) şeklinde- ‘dokuz başlık altında’ açıklanmıştır. Kitabın online baskısında, 87 soru/cevap ve diğer bölümlere ilgili madde açıklamalarında yer verilmiş olup önceki konkordato hükümleri ve açıklamalarına da karşılaştırmalı olarak erişebilirsiniz. Ayrıca önceki dönemde verilmiş bir kısmı bugün için de geçerliliğini koruyan içtihatlar ile yeni konkordato kurumuna ilişkin yerel mahkeme ve yüksek mahkeme kararlarına da online baskıda erişebilirsiniz.

Satış Fiyatı 195,00 TL.
SİTEDE GÖRÜNTÜLE