İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA İLİŞKİN HUKUKİ MÜTALÂALAR

Av. Talih Uyar

Temmuz 2020

Genişletilmiş 3. Baskı

Tek Cilt, XLVI + 1654 sayfa

1. Baskı: Ocak/2014
2. Baskı: Eylül/2017

Eserde, Av. Talih Uyar tarafından icra ve iflâs hukukuna yönelik “uzman görüşü” niteliğinde yazılmış olan 84 adet mütalâaya yer verilmiştir.

“Tasarrufun İptali Davaları”, başta olmak üzere, "İstihkak", "İhale ve İhalenin Feshi", “İtirazın İptali”, "Menfi Tespit", "İflasın Ertelenmesi", "Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi", "İtirazın Kaldırılması", "Ödeme Emrine İtiraz" , "Kambiyo Senetlerinin Unsurları",  "Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borca/İmzaya İtiraz", "Avukatlık Ücreti", "Vekilin Özen Borcu", "İhtiyati Haciz", "Aile Konutu", "İlamların İcrası", "Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipler" "Şikayet" gibi konulara dair birçok uyuşmazlık ayrıntılı olarak kitapta incelenmiştir.

Satış Fiyatı 300,00 TL.
SİTEDE GÖRÜNTÜLE